Leveringsvoorwaarden

Rooijakkers Horse Service biedt u een compleet assortiment krachtvoeders voor paarden!

De bestelde producten worden aan huis of stal geleverd.

Bezorging is gratis vanaf 10 zakken. 

Voor productinformatie, prijsopgaves of een voedingsadvies, kunt u mailen of bellen voor een afspraak.

 

1. Definities en toepasselijkheid
2. Identiteit van de aanbieder
3. Offertes en aanbiedingen
4. Uitvoering van de overeenkomst
5. Wijziging van de overeenkomst
6. Opschorting en Ontbinding
7. Tarieven
8. Betalingsvoorwaarden
9. Leveringsvoorwaarden
10. Aansprakelijkheid en vrijwaringen
11. Overmacht
12. Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud
13. Intellectueel eigendom
14. Herroepingsrecht
15. Garantie
16. Bescherming Persoonsgegevens
17. Klachtenreglement
18. Toepasselijk recht en geschillen
19. Vindplaats en wijziging van de Voorwaarden

 

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze Algemene Voorwaarden voor Verkoop en Levering, verder Voorwaarden, wordt verstaan onder:

a. Aanbieder: Het bedrijf Rooijakkers Horse Service, eigenaar van de website www.rooijakkers-horseservice.nl.
b. Klant: Ieder natuurlijk/rechtspersoon met wie de Aanbieder een Overeenkomst aangaat, dan wel aan wie de Aanbieder een offerte of aanbieding doet.
c. Product: De aangeboden zaak door de Aanbieder.
d. Bestelling: Het bindende verzoek van de Klant en daar waar van toepassing met inachtneming van de wettelijke bedenktijd, om tot aankoop over te gaan van een Product van de Aanbieder.
e. Website: De internetsite van de Aanbieder, waaronder verstaan:
www.roooijakkers-horseservice.nl, waarop de Klant ondermeer de mogelijkheid heeft een online aankoop dan wel bestelling te doen.
f. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst die tussen Aanbieder en Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen van die Overeenkomst.

1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van Aanbieder en Klant. In het geval van strijdigheid tussen een Overeenkomst en Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

1.4 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere Voorwaarden van de Klant is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Indien Aanbieder niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Aanbieder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

1.5 Nietigheid of onverbindendheid van één van de bepalingen van deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

1.6 In het geval één of meerdere bepalingen nietig, vernietigbaar of onverbindend zijn, worden deze geacht te zijn omgezet in bepalingen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en de strekking van de nietige of onverbindende bepalingen benaderen.


2.Identiteit van de aanbieder

Het bedrijf Rooijakkers Horse Service is statutair gevestigd aan de Eelserstraat 25, 5986 AP te Beringe. Rooijakkers Horse Service wordt van rechtswege vertegenwoordigd door dhr. R. Rooijakkers.
K.v.K. nr: 59509996; B.T.W. nr: NL 033904133B01


3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Elke offerte of aanbieding bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Aanbieder niet.

3.2 Elke offerte of aanbieding bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief de wettelijk verschuldigde belastingen; de eventuele kosten van levering; de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; de wijze van betaling, levering of uitvoering van de Overeenkomst en de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

3.3 Indien de Klant middels de Website, dan wel op andere wijze, een offerte of aanbieding ontvangt, zal de Aanbieder de Klant, onverminderd het voorgaande bepaalde, informeren over eventuele tarieven voor betaling en communicatie op afstand. De Aanbieder is gehouden aan de gedragscodes zoals deze redelijkerwijs van de Aanbieder verwacht mogen worden en die vastgelegd zijn in deze Voorwaarden.

3.4 Getoonde of verstrekte voorbeelden, modellen dan wel proefmonsters gelden slechts ter indicatie, hieraan kunnen geen rechten aan worden ontleed.

3.5 Het staat de Klant vrij om te allen tijde via e-mail een offerte op te vragen bij de Aanbieder.

3.6 Alle Aanbiedingen hebben een startdatum en een sluitingsdatum voor verkoop. Indien het Product, voor het passeren van het termijn van de aanbieding onverhoopt niet meer op voorraad is, wordt de sluitingsdatum van het desbetreffende Product op dat moment geacht te zijn aangevangen.

3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht de Aanbieder niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.8 Alle offertes en aanbiedingen van de Aanbieder zijn vrijblijvend. Er kan aan een offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend. Offertes en aanbiedingen zijn onderhevig aan de mogelijkheid van tussentijdse wijzigingen in prijs en samenstelling en zijn niet automatisch geldig voor toekomstige Overeenkomsten.


4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Bij het aangaan van de Overeenkomst wordt de Klant geacht kennis te hebben genomen van deze Voorwaarden en deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd. Aanbieder heeft het recht om Overeenkomsten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4.2 De Aanbieder garandeert dat de geleverde dienst of product, beantwoordt aan de Overeenkomst en redelijkerwijs voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

4.3 Indien er voor de uitvoering van de Overeenkomst, dan wel voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeen is gekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant de Aanbieder derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De Aanbieder dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

4.4 Alle bij de Overeenkomst betrokken partijen weerhouden zich van het doen van uitlatingen of gedragingen die de goede naam van een ander kunnen schaden. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Aanbieder is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.5 Indien van toepassing dient de Klant leenemballage binnen veertien dagen te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de Aanbieder.

4.6 De Aanbieder zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De Aanbieder heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


5. Wijziging van de Overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan hierdoor worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn.

5.2 De Aanbieder kan een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, als dit in kwalitatief dan wel kwantitatief opzicht bijvoorbeeld gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.


6. Opschorting en Ontbinding

6.1 Indien de Klant diens verplichtingen jegens de Aanbieder niet of niet tijdig nakomt, is de Klant van rechtswege in verzuim. De Aanbieder heeft dan hiertoe het recht om de Overeenkomst op te schorten of gedeeltelijk of geheel te ontbinden.

6.2 De Klant is niet gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, indien hij zelf in verzuim is. Als de Klant van mening is dat de Aanbieder in verzuim is zal hij de Aanbieder een redelijke termijn geven om alsnog diens verplichtingen na te komen.

6.3 De Klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst indien de Klant van mening is dat de Aanbieder in verzuim is, tenzij dit te wijten is aan grove schuld of nalatigheid van de Aanbieder.

6.4 In het geval van liquidatie, van beslaglegging ten laste van de Klant, of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over diens vermogen kan beschikken, staat het de Aanbieder vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting, zijnerzijds, tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Indien er sprake is van een ontbinding van de Overeenkomst worden nog eventuele openstaande vorderingen jegens de Klant direct opeisbaar.


7. Tarieven

7.1 Voor de producten van de Aanbieder zijn vergoedingen verschuldigd volgens de overeengekomen prijzen. Alle genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

7.2 De prijzen, zoals omschreven in publicaties, dan wel offertes, zijn richtlijnen en derhalve niet bindend voor de Aanbieder. Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd.


8. Betalingsvoorwaarden

8.1 De Aanbieder behoudt zich het recht voor om een aanbetaling, of betalingsgarantie voor een bestelling te verlangen.

8.2 In het geval van online verkoop, waar ondermeer verstaan verkoop vanuit de website cq. webwinkel, zijn de volgende bepalingen van toepassing: de volledige betaling dient door de Klant normaliter vooraf te geschieden.

8.3 De Klant, zijnde een Consument, kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de Overeenkomst, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Hetzij van toepassing, dient de Klant, zijnde een Consument, het resterende bedrag dat de Klant aan de Aanbieder verschuldigd is, uiterlijk binnen 14 dagen na levering van het Product te voldoen.

8.4 De Klant heeft voor een online aankoop de keuze uit de volgende betaalmogelijkheden, te weten: iDeal. De Klant is gehouden om onjuistheden in vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Aanbieder te melden.

8.5 Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is dan een rente verschuldigd van 2,0% per maand over het uitstaande bedrag, hierbij wordt een deel van een maand gerekend voor een hele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.6 Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van diens verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald.

8.7 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

8.8 De Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.


9. Leveringsvoorwaarden

9.1 De Aanbieder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van Producten.

9.2 De Klant kan kiezen uit de volgende leveringsmogelijkheden door de Aanbieder: a) indien mogelijk, het leveren van het Product middels de brievenbuspost; b) levering van het Product volgens reguliere pakketpost.

9.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de Aanbieder kenbaar heeft gemaakt.

9.4 De leveringstermijn duurt doorgaans vijf tot zeven werkdagen en vangt aan na sluitingsdatum voor verkoop. De leveringstermijn kan echter, onder omstandigheden, het termijn van zeven werkdagen overschrijven met een maximum van 30 dagen. De Aanbieder kan met de Klant, in uitzondering op de hierboven gestelde leveringstermijn, een langere leveringstermijn overeenkomen.

9.5 Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Aanbieder zich inspannen om een vervangend Product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende Producten blijft het herroepingsrecht eveneens van  toepassing.

9.6 De Klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst indien de levertijd overschreden is, tenzij de vertraging te wijten is aan grove schuld of nalatigheid van de Aanbieder.

9.7 De Aanbieder behoudt zich het recht voor om in gedeelten uit te leveren en per factuur, betrekking hebbende op de deellevering, een betaling te verlangen van Klant, zolang er niet afgeweken wordt van de Overeenkomst.

9.8 De bezorging van de Producten van de Aanbieder vindt doorgaans plaats via een eigen bezorgservice. Het risico van beschadiging en/of vermissing van het Product berust tot het moment van bezorging bij de Aanbieder.

9.9 De Klant is zelf verantwoordelijk om, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zich ervan te verzekeren dat de geleverde zaken compleet en onbeschadigd zijn aangekomen. Het is niet toegestaan om een (deel-)levering te weigeren cq. te retourneren zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Aanbieder. Indien de Klant een levering vertraagd, retourneert dan wel anderszins bezwaard, zonder voorafgaande toestemming van de Aanbieder, komen de hieruit voortvloeiende kosten, waaronder eveneens verstaan transport- en opslagkosten, voor rekening van de Klant.


10. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

10.1 De Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade van de Klant, direct of indirect en/of gevolgschade, milieu-, bedrijfs- en immateriële schade, of veroorzaakt door een niet- of niet tijdige uitvoering van de Overeenkomst of onjuiste adviezen, tenzij de schade is te wijten aan grove schuld of nalatigheid van de Aanbieder.

10.2 Indien de Aanbieder aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van toepassing is. De aansprakelijkheid van de Aanbieder is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.

10.3 De Klant vrijwaart de Aanbieder van alle mogelijke aanspraken van derden welke direct en/of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. De Aanbieder is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


11. Overmacht

11.1 De Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant, indien de Aanbieder hinder ondervindt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld.

11.2 In geval van overmacht aan de zijde van de Aanbieder heeft de Klant geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als de Aanbieder als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

11.3 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Aanbieder onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van de Aanbieder kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook maatregelen van enige overheidsinstantie gerekend.


12. Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud

12.1 De door de Aanbieder geleverde zaken blijven eigendom van de Aanbieder, totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met de Aanbieder gesloten overeenkomsten is nagekomen.

12.2 Zolang het eigendom van de geleverde zaken nog niet op de Klant is overgegaan, mag de Klant de zaken niet in eigendom of zekerheid overdragen of aan een derde enig ander recht hierop verlenen.

12.3 Alle producten voldoen aan de eisen, zoals gesteld binnen de Nederlandse wetgeving. Indien de Klant de producten buiten Nederland gebruikt cq. verkoopt, is de Klant zelf verantwoordelijk om zich ervan te verzekeren dat deze voldoen aan de wettelijke eisen zoals gesteld in het betreffende land.

12.4 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de geleverde zaken, gaat over op de Klant op het moment dat zaken in de macht van de Klant worden gebracht.


13. Intellectueel eigendom

13.1 Onverminderd het overige in deze Voorwaarden bepaalde, behoudt de Aanbieder zich de rechten en bevoegdheden voor die de Aanbieder toekomen op grond van de auteurswet.

13.2 Op alle (offline) publicaties van de Aanbieder, waar ondermeer begrepen folders, catalogi, advertenties, offertes, aanbiedingen, enzovoorts, is het intellectueel eigendom van toepassing. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder is het niet toegestaan de publicatie of enig onderdeel daarvan openbaar te maken en/of te laten verveelvoudigen.

13.3 De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot het format en de inhoud van de Website (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten, software code, databestanden, lay-out en overige onderdelen) berusten uitsluitend bij de Aanbieder. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder is het niet toegestaan de Website, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen: het aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen).

13.4 De Aanbieder behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


14. Herroepingsrecht

14.1 Bij de aankoop van het Product heeft de Klant, zijnde een Consument, de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door of namens de Klant.

14.2 Tijdens de in het voorgaande lid bedoelde termijn, zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien de Klant van diens Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de Aanbieder retourneren, conform de door de Aanbieder verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

14.3 Indien de Klant gebruik maakt van diens Herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor diens rekening.

14.4 Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal de Aanbieder dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


15. Garantie

15.1 De Aanbieder staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

15.2 De garantietermijn op productverkoop, bedraagt 1week, tenzij anders aangegeven. Deze garantie wordt verlengd, indien fabrikant of importeur een langere garantietermijn hanteert.

15.3 Een Product kan enkel in aanmerking komen voor garantie, indien deze, op kosten van de Klant, wordt aangeleverd op het statutaire vestigingsadres van de Aanbieder.

15.4 Genoemde garantietermijnen gaan niet opnieuw in na reparatie dan wel vervanging van (een deel van) het Product.

15.5 Uitgesloten van garantie is een Product die niet conform de fabrieksvoorschriften gebruikt is, of waarbij er geen normaal/regulier onderhoud heeft plaatsgevonden, of indien er sprake is van een invloed die geenszins toerekenbaar is aan de werking of kwaliteit van het product.

15.6 Een door de Aanbieder, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Aanbieder jegens de Klant kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst op afstand.


16. Bescherming Persoonsgegevens

16.1 De Aanbieder is bekend met de geldende wetgeving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De Aanbieder houdt zich aan de geheimhoudingsverplichting inzake de verstrekking van Persoonlijke Gegevens.

16.2 Persoonlijke Gegevens worden nooit verstrekt of doorverkocht aan derden, te weten personen, bedrijven of instanties die niet direct bij de Overeenkomst betrokken zijn. Persoonlijke gegevens worden nooit gebruikt voor andere doeleinden dan in het kader van de totstandkoming van de Overeenkomst nodig is.

16.3 De Klant is gerechtigd zijn persoonlijke gegevens te allen tijde op te vragen en uit het systeem van de Aanbieder te laten verwijderen, voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht van de bedrijfsadministratie.


17. Klachtenreglement

17.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan, doch binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Aanbieder.

17.2 Bij de Aanbieder ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord.

17.3 Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Aanbieder binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


18. Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Aanbieder partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de Klant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

18.2 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.


19. Vindplaats en wijziging van de Voorwaarden

19.1 De Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen op de internetsite van de Aanbieder onder de hyperlink “Algemene Voorwaarden”.

19.2 Van toepassing is steeds de meest recente versie, dan wel de versie zoals deze gold ten tijde van totstandkoming van de Overeenkomst.